Sri Lanka

Skip to Navigation

Skip to Search

Adhering Member

Sri Lanka Psychology Association
C/O Dr. Kanthi Hettigoda 

President

Kanthi Hettigoda

Email: Kanthihettigoda@gmail.com

Secretary

Buddhipraba Pathirana  

Email:buddhiprabha2001@yahoo.com

Membership Category

1

Delegates to the IUPsyS        

Kanthi Hettigoda

Email: Kanthihettigoda@gmail.com

Members